Przejdź do treści

Ogłoszenie

10.4 MBPobierz

SIWZ

11.3 MBPobierz

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

3.4 MBPobierz

Załącznik nr 2 Formularz ofertowo-cenowy

1.1 MBPobierz

Załącznik nr 3 Oświadczenia

1.7 MBPobierz

Załącznik nr 4 Wzór umowy

7.5 MBPobierz

Załącznik nr 5 Oświadczenie o przynależności braku przynależności do grupy kapitałowej

429 KBPobierz

Załącznik nr 6 Wykaz robót budowlanych

364 KBPobierz

Załącznik nr 7 Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

335 KBPobierz

Załącznik nr 8 Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

499 KBPobierz

Załącznik nr 9 - dokumentacja projektowa (PZT)

15.0 MBPobierz

Załącznik nr 9 - dokumentacja projektowa (część rysunkowa)

4.9 MBPobierz

Załącznik nr 9 - dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy)

18.8 MBPobierz

Załącznik nr 10 - STWiOR

15.7 MBPobierz

Załącznik nr 11 - pozwolenie na budowę

1.9 MBPobierz

Załącznik nr 12 - przedmiar robót

2.4 MBPobierz

Zmiana SIWZ

1.6 MBPobierz

Zapytania do SIWZ + Odpowiedzi

0.9 MBPobierz

Zapytania do SIWZ + odpowiedzi

2.7 MBPobierz

SIWZ skan

11.5 MBPobierz

Informacja z otwarcia

0.9 MBPobierz

Informacja o wyborze oferty

487 KBPobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane

1.9 MBPobierz