Przejdź do treści

Przetarg nieograniczony na „Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Białogardzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o., w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.”

Ogłoszenie o zamówieniu

98 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

188 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty

62 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 2 do SIWZ - Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek do wykluczenia

38 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

33 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

33 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

37 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 6 do SIWZ - Wzór umowy

128 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 7 do SIWZ - Wykaz PPE

46 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

48 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze

52 KBPobierzPodgląd pliku