Przejdź do treści

Zamówienie na usługi społeczne - Świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego krytej pływalni przy ul. Moniuszki w Białogardzie

Ogłoszenie o zamówieniu

137 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 1 do Ogłoszenia - Wzór oferty

63 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 2 do Ogłoszenia - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

39 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 3 do Ogłoszenia - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

35 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 4 do Ogłoszenia - Wzór wykazu usług

43 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 5 do Ogłoszenia - Wzór wykazu osób

37 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 6 do Ogłoszenia - Wzór oświadczenia o posiadaniu uprawnień

32 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 7 do Ogłoszenia - Wzór umowy

114 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

22 KBPobierzPodgląd pliku